246-Insectenbescherming in de schijnwerpers

13:15Insectenbescherming in de schijnwerpers...Prof. Dr. Michiel Wallis de Vries (WUR / De Vlinderstichting)

13:45 Leren van Plant-Insect relaties...Dr. Rieta Gols (WUR)

14:05 Klimaatverandering leidt tot fenologische mismatches bij insecten...Prof. Dr. Marcel Visser (WUR / NIOO)

14:30Insecten op de Natuurkalender...Dr. Arnold van Vliet (WUR)

15:25 Donkere nachten en bescherming van motten...Prof. Dr. Frank van Langevelde (WUR)

15:50 Rewilding, natuurontwikkeling & insecten...Prof. Dr. Liesbeth Bakker (WUR / NIOO)

16:15 Insecten en landbouw: een haat-liefde verhouding...Prof. Dr. David Kleijn (WUR)

10-jarig bestaan van de buitengewone leerstoel Ecologie en Bescherming van Insecten aan Wageningen Universitei
HTTPS://WWW.TROUW.NL/DUURZAAMHEID-NATUUR/OP-GOED-GELUK-NAAR-EEN-NEST-KLIMMEN-HOEFT-NIET-MEER-MET-DE-FAUNASENSOR-KUN-JE-GEEN-VOGEL-MISSEN~B44751F7/
ECONOMIE
https://nl.wikipedia.org/wiki/LoRaWAN
https://www.naturetoday.com/nl/nl/nature-reports/message/?msg=28349
https://www.nporadio1.nl/programmas/argos
https://www.vpro.nl/argos/lees/onderwerpen/artikelen/2021/halfslachtig-waterbeleid.html
https://www.vpro.nl/argos/media/luister/argos-radio/onderwerpen/2021/Belangenstrijd-bij-de-waterschappen.html
https://www.vpro.nl/argos/lees/onderwerpen/artikelen/2021/belangenstrijd-binnen-de-waterschappen.html
https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/op-goed-geluk-naar-een-nest-klimmen-hoeft-niet-meer-met-de-faunasensor-kun-je-geen-vogel-missen~b44751f7/
https://nl.wikipedia.org/wiki/LoRaWAN
https://www.nporadio1.nl/fragmenten/argos/94bdf8ce-c1b1-4be2-8651-bded9b0a7a08/2021-10-29-nederlandse-wateren-meest-vervuild-van-heel-europa
De waterkwaliteit in Nederland staat er belabberd voor. Slechts 1% van het oppervlaktewater voldoet aan de Europese afspraken, zien onderzoekers. Als daar niet snel verandering in komt, dreigen niet alleen boetes uit Brussel: ‘We koersen af op om een impasse vergelijkbaar met de stikstofcrisis.'

Nederland staat onderaan
De kwaliteit van het Nederlandse water is dusdanig slecht dat juridische stappen gezet kunnen worden tegen de overheid, zeggen Tom Kunzler van Natuurmonumenten, ecoloog Bas Roels van het Wereld Natuur Fonds en onderzoeker Frank van Gaalen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). ‘Nederland bungelt onderaan de Europese lijstjes. We hebben het beroerdste water van Europa. Dat komt door het intensieve gebruik van ons land. Elke vierkante meter wordt gebruikt.’

Vergelijkbaar met stikstofcrisis
De vergelijking met de stikstofcrisis ligt voor de hand. Zoals Nederland akkoorden sloot om de achteruitgang van kwetsbare natuurgebieden als gevolg van stikstofdepositie een halt toe te roepen, zette de Rijksoverheid ook haar handtekening onder Europese afspraken op gebied van waterkwaliteit. Voor 2027 moet het Nederlandse oppervlaktewater voldoen aan de zogeheten Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Door halfslachtig beleid en uitstelgedrag is die doelstelling steeds verder buiten bereik gekomen, zien de onderzoekers. Het PBL rekende plannen van vorig jaar alvast door en concludeert: daarmee gaat in 2027 slechts 10-15% van de wateren ecologisch op orde zijn.

Tom Kunzler van Natuurmonumenten: ‘Als we met de ingediende waterbeheerplannen de doelstellingen niet gaan halen zou je, net als bij de Urgenda-klimaatzaak en de stikstofcrisis, tegen het einde van dit jaar bij de rechter kunnen eisen dat de overheid meer actie moet ondernemen om de waterkwaliteit te verbeteren. Op de vraag of Natuurmonumenten zo’n rechtsgang overweegt antwoordt Kunzler: ‘Die optie ligt zeker op tafel.’

Een dergelijke gang naar de bestuursrechter zou opnieuw dramatische consequenties kunnen hebben, vrezen de onderzoekers. In 2019 stelde de Raad van State de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) buiten werking, nadat een halfjaar eerder het Europese Hof constateerde dat het Nederlandse stikstofbeleid niet voldeed aan de Europese Habitatrichtlijn voor kwetsbare natuurgebieden. De zware beperkingen die deze uitspraak oplegde aan de bouwsector en landbouw leidden tot de stikstofcrisis en de protesten van boeren en projectontwikkelaars.

Het Nederlandse programma op gebied van waterkwaliteit stevent af op een vergelijkbare rechtsgang, ziet het Planbureau voor de Leefomgeving. Maar dat niet alleen: boetes dreigen als de waterkwaliteit niet snel substantieel verbetert. In vergelijkbare gevallen heeft Brussel al dwangsommen opgelegd aan verschillende landen, zegt PBL-onderzoeker Van Gaalen. Zo kreeg Frankrijk in 2005 een boete van 20 miljoen voor het niet naleven van Europese visrichtlijnen.

In een poging dit soort boetes te ontlopen rekenen waterschappen zich in hun beheerplannen een weg uit de crisis, door definities aan te passen: ‘Nederland heeft zo’n 98% van haar water aangemerkt als ‘kunstmatig water’ of ‘sterk veranderd water’, daarvoor gelden lagere kwaliteitsnormen’, zegt onderzoeker Van Gaalen.

Veel 'natuurlijk' water heeft Nederland niet, en de tactiek valt ook binnen de grenzen van wat mag. Maar zo creëert Nederland wel een ‘papieren werkelijkheid’, zegt WNF ’er Bas Roels. ‘Daar bereik je niks mee. Het water is er niet bij gebaat. De regels zijn er niet voor zichzelf, maar voor de natuur. Al dat gedoe op papier is uiteindelijk onhoudbaar. Je schuift echte ingrepen alleen maar vooruit naar de toekomst.’

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geeft op vragen van Argos aan dat provincies verantwoordelijk zijn voor de KRW. ‘Het Rijk heeft de juridische instrumenten om regionale partijen medeverantwoordelijk te stellen’, schrijft een woordvoerder. ‘Maar dat zal het alleen doen wanneer er sprake is van nalatigheid.’

Minder vee de oplossing?
In drukbevolkt Nederland, waar elke meter strak ingericht is, zijn er drie grote vervuilers: burgers, de industrie en de landbouw. ‘De waterkwaliteit is deels zo slecht door de grote druk die de mestuitstoot op het systeem legt’, merkt Roels op. ‘Om in de richting te komen van de doelstellingen is het nodig om landbouw te dwingen minder te vervuilen. Dat zou een krimp van de veestapel betekenen’. Tom Kunzler van Natuurmonumenten wil aan die beladen term z’n handen niet branden, maar pleit wel voor een ‘extensivering van de landbouw’. Hij werkt het liefst samen met de boeren aan een oplossing. Ook landbouworganisatie LTO ziet geen brood in een krimp. Het zou ‘de noodzaak tot verduurzaming weghalen’ en het probleem ‘naar het buitenland verplaatsen.’
https://www.nporadio1.nl/fragmenten/argos/94bdf8ce-c1b1-4be2-8651-bded9b0a7a08/2021-10-29-nederlandse-wateren-meest-vervuild-van-heel-europa
In 2027 moeten alle wateren in Nederland van goede kwaliteit zijn. Europa heeft zichzelf ambitieuze doelen gesteld. Dan gaat het niet direct over drinkwater, maar over het oppervlakte- en grondwater. Met nog vijf jaar te gaan is het de vraag of we dat in Nederland gaan halen. We staan er niet best voor.

Medeverantwoordelijk hiervoor zijn de 21 waterschappen. Niet alleen zorgen zij ervoor dat wij droge voeten houden, ook gaan zij over de waterkwaliteit en de duurzame bescherming van ecosystemen. Wat gebeurt er als we er niet rap voor zorgen dat ecosystemen in de meren en slootjes weer gaan floreren, dat er meer soorten planten en vissen terugkomen? En hoe dringen we chemische stoffen in ons oppervlaktewater zoals medicijnresten, bestrijdingsmiddelen en PFAS terug?Een ander probleem is het neerslaan van stikstof waardoor de bodem verzuurt. Die verzuring leidt tot ernstige tekorten aan mineralen in de bodem, waardoor bomen sterven. Volgens Bakker moeten we al onze energie steken in het op orde krijgen van de natuurlijke condities. "Ik denk dat we terug moeten naar de tekentafel. Er is heel veel kennis in Nederland om het om een andere manier aan te pakken."

Ook Lerink en Lindenbergh vinden dat dat de problemen met de waterhuishouding en de verzuring moeten worden opgelost. "Maar dat betekent niet dat we moeten stoppen met wat we doen. Wat ons betreft is het niet of-of maar en-en. Een deel van de bomen uit andere klimaatzones zal ook vanzelf hierheen komen. Op een natuurlijke manier verspreiden bomen zich via hun zaden, die meereizen via vogels." Door de klimaatverandering kunnen veel boomsoorten het nu niet bijbenen, zien zij. "Dus daarom helpen we ze een handje."

"Mensen hoeven niet bang te zijn dat we per ongeluk een woekeraar als de Japanse duizendknoop deze kant op helpen verhuizen. We kijken goed naar wat er past, of de nieuwe bomen tegen droogte kunnen en insecten er graag op leven, zodat de biodiversiteit hersteld wordt en we straks niet helemaal zonder bomen zitten."EBBA2 WorkShop Dec 2020

EBBA2 WorkShop Dec 2020


Het is tijd voor biodiversiteit. Volg daarom dit symposium met inzichten, handvatten en aanbevelingen voor de politiek, de samenleving en het bedrijfsleven. Om biodiversiteitsverlies tegen te gaan en de nieuwe doelen voor biodiversiteitsherstel 2030 te halen. Met vertegenwoordigers uit wetenschap, overheid, bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld. Kijk de livestream terug vanaf 24:07 min. Veel kijkplezier!
symposium met inzichten, handvatten en aanbevelingen voor de politiek, de samenleving en het bedrijfsleven
https://www.bijenhouders.nl/live

symposium met inzichten, handvatten en aanbevelingen voor de politiek, de samenleving en het bedrijfsleven
Het symposium werd op donderdag 16 september uitgezonden vanuit Naturalis in Leiden. Het symposium werd georganiseerd door MVO Nederland, Deltaplan Biodiversiteitsherstel, IUCN NL en Naturalis Biodiversity Center. #tijdvoorbiodiversiteit #actieagendabiodiversiteit

https://www.bijenhouders.nl/live

Wij zijn Naturalis Biodiversity Center, hét centrum voor biodiversiteitsonderzoek. Met onze natuurhistorische collectie, kennis en data bestuderen wij al 200 jaar het leven op aarde. Klein of groot. Springlevend of miljoenen jaren dood. In ons museum in Leiden laten we de rijkdom van de natuur zien. 🌿
Opname van NBV webinar Biodiversiteit (28-09-2021)

Opname van NBV webinar Biodiversiteit (28-09-2021)
Bos, bodem en biodiversiteit, de voordelen van het voedselbos.

Bos, bodem en biodiversiteit, de voordelen van het voedselbos.
Spotlight: Vleermuizen

Spotlight: VleermuizenExpertmeeting noordse woelmuis 13-10-2021

Diverse experts delen de meest recente kennis en inzichten over de noordse woelmuis binnen thema's als beheer, monitoring, juridische verplichtingen, etc.
Expertmeeting noordse woelmuis 13-10-2021
Vroege Vogels TV - Ruig landschap voor de noordse woelmuis

Expertmeeting noordse woelmuis 13-10-2021 Natuurmonumenten doet er alles aan het de noordse woelmuis naar de zin te maken in de Nieuwkoopse Plassen. En met succes, want deze zeldzame woelmuis floreert in dit waterrijke gebied.


Nieuwkoopse Plassen

Tijdens een ExpertMeeting komen een of meerdere experts aan het woord over een specifiek onderwerp binnen de kleindierhobby. Tijdens deze online meeting kunnen 'aanwezigen' vragen stellen. In deze ExpertMeeting staat het onderwerp "Levend Erfgoed" centraal. Nonja Remijn van Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) is onze gastspreker.
KLN ExpertMeeting | Waarde van en toekomst voor klein levend erfgoedKLN ExpertMeeting | Waarde van en toekomst voor klein levend erfgoed

Er zijn meer wolven op de Veluwe dan wij denken' - BuitenGewoon
Uddel - Het is alweer drie jaar geleden dat de eerste sporen van een wolf zijn aangetroffen op de Veluwe. Inmiddels weten we zeker dat er een aantal leven in onze provincie en dat er welpjes zijn geboren. Maar er zijn meer wolven dan wij denken, zegt Frank Theunissen van Natuurmonumenten.

Er zijn meer wolven op de Veluwe dan wij denken' - BuitenGewoon

De wolf in Gelderland, een dier met voor- en tegenstanders | De Week van Gelderland
Het is dit weekend wolvenweekend bij Omroep Gelderland. De wolf leeft inmiddels in onze provincie. Maar hij heeft zowel voor-als tegenstanders. In De Week van Gelderland discussiëren hoofd
De wolf in Gelderland
De wolf in Gelderlandbedrijfsvoering Jakob Leidekker van Park Hoge Veluwe en ecoloog Hugh Jansman over de wolf.

De wolf in Gelderland, een dier met voor- en tegenstanders | De Week van GelderlandAgouti workshop NEM Exoten Joep van Bellekom

In deze online workshop geeft Joep van Belkom uitleg over het gebruik van Agouti voor NEM Exoten vrijwilligers. ellen van Norren
Agouti workshop NEM Exoten

Onderzoeker Vilmar Dijkstra geeft uitleg over de ontwikkeling van de ooit uitgestorven bever in Nederland en de oprichting van het Kenniscentrum Bever, waar ervaringen en kennis over de soort worden gebundeld en beschikbaar worden gemaakt.
Webinar kleine marterachtigen - deel 2

Webinar kleine marterachtigen - deel 2
Op 4 juni 2021 organiseerde de Werkgroep Kleine Marterachtigen hun tweede webinar. Bekijk hier de lezingen van Alyssa van der Linden en Bart van Berkel en het afsluitende discussiecafé terug. Op verzoek van de betrokkenen is de eerste lezing niet te terug te kijken.

Houdt de website van de Zoogdiervereniging in de ga

Structurele belemmeringen voor een transitie naar meer natuur-inclusieve melkveehouderij

Structurele belemmeringen voor een transitie naar meer natuur-inclusieve melkveehouderij

Wildes Indochina - Hotspot der Artenvielfalt

Wildes Indochina - Hotspot der Artenvielfalt Im Südwesten Chinas befindet sich einer der schönsten und geheimnisvollsten Naturräume der Erde. Die Provinz Yunnan beherbergt so viele verschiedene Pflanzenarten wie die ganze nördliche Hemisphäre zusammen. Und obwohl es von Überbevölkerung und Zersiedlung bedroht ist, bewahrt China in Yunnan eines seiner geheimnisvollsten Paradiese.

Im Südwesten Chinas existiert zwischen den höchsten Bergen der Erde und den bevölkerungsreichsten Siedlungen der Menschen noch immer einer der schönsten und geheimnisvollsten Naturräume der Erde. Allein die Provinz Yunnan besitzt so viele verschiedene Pflanzenarten wie die ganze nördliche Hemisphäre zusammen. Die Reise durch diesen einzigartigen Teil Chinas führt von den Ausläufern des Himalayas bis zu den bewaldeten Tälern in den Ebenen. Dort bewahrt China eines seiner geheimnisvollsten Paradiese, obwohl es von Überbevölkerung und Zersiedlung bedroht ist. Die Volksrepublik verbraucht zweimal so viele Ressourcen, wie nachhaltig wären. Die Natur ist nur noch in wenigen Teilen Chinas so unberührt wie im Himalaya. Überall sonst zahlen Tiere und Pflanzen einen hohen Preis für die wachsende Zersiedlung und den industriellen Aufschwung. In der Provinz Yunnan sind einige Gebiete von den Veränderungen verschont geblieben. Hoch oben in den Bergen hat das Kamerateam beobachtet, wie sich tibetische Makaken an ihre lebensfeindliche Umgebung angepasst haben. Undurchdringliche Wälder bieten Schutzräume für eine unberührte Natur. Weberameisen bauen mit einer ganz speziellen Technik ihre Nester. Es gibt 70 verschiedene Höhlenfische, so viele wie nirgendwo sonst auf der Welt. Die Dokumentation macht deutlich, warum der Südwesten Chinas immer noch eines der größten Rätsel der Natur ist.In dieser Folge: Die Natur Malaysias verzaubert mit imposanten Bergketten, atemberaubenden Wäldern und unermesslichem Artenreichtum. In jedem Winkel behauptet sich das Leben in wunderbaren, manchmal bizarren Formen. Die Dokumentation blickt hinter das Geheimnis dieser unglaublichen Vielfalt.

Imposante Bergketten, atemberaubende Wälder und ein schier unermesslicher Artenreichtum prägen die Natur in dem südostasiatischen Land Malaysia. Die Dokumentation blickt hinter das Geheimnis dieser unglaublichen Vielfalt. Sie zeigt unter anderem, wie sich in dem feuchtheißen Klima extrem unterschiedliche Lebensräume entfalten, und bietet gleichzeitig großartige Bilder von den seltenen Tieren, die dort leben und ums Überleben ringen. Der tägliche Kampf ums Dasein wird genauso thematisiert wie die Schönheit der tropischen Fauna. Die Dokumentation erzählt außerdem von Malaysias höchstem Berg, der jedes Jahr noch weiter wächst. Sie berichtet von Insekten, die es mit unglaublichen Tricks schaffen, ihre Beute in die Irre zu führen. Sie zeigt, was es für die Natur bedeutet, wenn pro Quadratmeter bis zu drei Meter Regen jedes Jahr fallen und an 365 Tagen im Jahr die Sonne zwölf Stunden lang scheint. Die Kamera hat seltene Momente eingefangen wie den erbitterten Kampf zweier Nashornkäfer und Badeszenen von Zwergelefanten, die es nur noch auf Borneo gibt. Malaysias Regenwald erscheint in seiner ganzen Pracht, und jedes der Bilder der Dokumentation bildet den Beweis für die Existenz eines einmaligen Naturparadieses.Herbert, heeft veel onderzoek gedaan naar Cicaden en hun leefomgeving en trekt daaruit enkele misschien verrassende conclusies, vooral over maaibeleid, waarbij ook het [b]door natuurbeschermingsorganisaties gevoerde maaibeleid wordt afgeschoten[/b].

De lezing laat in een uitgebreid historisch kader - mijns inziens overtuigend - zien dat we welbeschouwd eigenlijk helemaal niet zouden moeten maaien, zoals dat tegenwoordig gebeurt en relativeert ook de veel verketterde in de landbouw gebruikte giftstoffen als minder invloedrijk op de biodiversiteit ten opzichte van de nadelige gevolgen van ons oeverloze gemaai en zogenaamd "beheer".

http://www.youtube.com/channel/UCzjYXzMCqTc-0_bNwqZaMRQ

https://www.nporadio1.nl/podcasts/gaan/58378/14-onderzoeker-rene-janssen-over-vleermuizen-en-andere-nachtdieren-s03In de stad en op het platteland, op boerenerven en bedrijfsterreinen: Nederland telt veel lokale initiatieven om de natuur te versterken en de biodiversiteit te herstellen. Om de bundeling van deze lokale
samenwerking tot een landelijke beweging kracht bij te zetten, organiseerde de stichting

In de stad en op het platteland, op boerenerven en bedrijfsterreinen: Nederland telt veel lokale initiatieven om de natuur te versterken en de biodiversiteit te herstellen. Om de bundeling van deze lokale

samenwerking tot een landelijke beweging kracht bij te zetten, organiseerde de stichting

 1. Samen voor Biodiversiteit - Louise Vet
 2. Daan Bleichrodt - Project Bruisende Bedrijventerreinen
 3. Josien van Harten - Project Bloeiend Nieuwegein
 4. Jantine Schinkelshoek - Project Hoopheggen
 5. In de stad en op het platteland, op boerenerven en op bedrijfsterreinen: Nederland telt veel lokale initiatieven om de natuur te versterken en de biodiversiteit te herstellen. Om de bundeling van deze lokale samenwerking tot een landelijke beweging kracht bij te zetten, organiseerden wij op 6 oktober het webinar ‘Toppers in biodiversiteit, de kracht van lokale initiatieveInitiatieven-verdienen-landelijke-uitrol
 6. Van Grijs naar Groen - Woningbouwopgave in een veranderend klimaat
  https://www.kivi.nl/afdelingen/landgebruik-en-watermanagement/nieuws/artikel/save-the-date-symposium-van-grijs-naar-groen
  Insteek is de enorme bouwopgave waar we in Nederland voor aan de lat staan: er moeten de komende jaren liefst één miljoen woningen bij komen, maar waar is daar nog plaats voor? Moeten we gaan bouwen in het Groene Hart en op die manier meer groen verliezen of kunnen we wellicht de huidige steden verder verdichten door er één miljoen woningen bij te plaatsen? Wat is reëel en wat is utopisch? Daarbij is goed landgebruik en watermanagement niet slechts een belangrijke onderwerp, maar richtinggevend aan de voorkant voor welke mogelijkheden nou het beste zijn om tot een klimaatrobuuste inrichting te komen.

  Van Grijs naar Groen - Woningbouwopgave in een veranderend klimaat
  https://www.kivi.nl/afdelingen/landgebruik-en-watermanagement/nieuws/artikel/save-the-date-symposium-van-grijs-naar-groen
  KIVI Bouwsymposium 2021 via de Livestream YouTube middels de volgende link: https://youtu.be/BXSdJMx-NSo
  Sprekers zijn politici, beleidsmakers, bouwers, academici en studenten. Ieder van hen zal uit zijn of haar eigen ervaring en expertise een visie ontvouwen of een antwoord proberen te geven op deze prangende vragen. De leiding van het congres is in handen van Celina van den Bank, business developer bij KIVI, en emeritushoogleraar Wim Poelman. Het belooft een leerzame en spannende dag te worden aan de rand van het Malieveld in Den Haag.

 7. Roborama 2021 in de Dissel live te volgen
  Op zaterdag 6 november, om 10:45 gaat de Roborama 2021 van start.
  De verrichtingen van de robots zijn live te volgen op deze url:

  https://wij.hcc.nl/HCCRoboticaRoborama

  Zorg dat uw microfoon en video uitstaat als u meekijkt anders krijgen we erg veel onbedoelde ruis op de lijn.

  Fysiek bezoek aan de Dissel in Amersfoort voor de Roborama is alleen mogelijk voor aangemelde deelnemers en aangemelde toeschouwers.
  Hiervoor is een geldig QR-bewijs verplicht. Dit wordt gecontrolleerd.
  Aanmelden kan via deze email: b.a.ruben@hccnet.nl
  Tijdens de Roborama worden video opnames gemaakt en gestreamed.

  De details van de Roborama:
  https://robotica.hcc.nl/110-aankondiging-hcc-roborama-nl-wedstrijd-2021-op-zaterdag-6-november.html

 8. r de mensen die ons KIVI Bouwsymposium 2021 via de Livestream gaan volgen; we zenden het symposium live uit via YouTube middels de volgende link: https://youtu.be/BXSdJMx-NSo. Deze springt automatisch online zodra het symposium begint. We laten de chatfunctie open zodat jullie ook onderling met elkaar kunnen communiceren.
  https://www.kivi.nl/afdelingen/landgebruik-en-watermanagement/nieuws/artikel/save-the-date-symposium-van-grijs-naar-groen
  OTTER IN FRIESCHE VEEN
  https://twitter.com/sonspopkes/status/1455978845031571461
  Vlen Vleermuizendag Tilburg 2021https://beheerdersdag.nl/
https://beheerdersdag.nl/videoregistraties-nu-terug-te-zien/
https://beheerdersdag.nl/terugblik/
Bomendag 2021
Vlen Vleermuizendag Tilburg 2021

https://drive.google.com/file/d/1DakXcuYxoB_QawdXMx8N-T7zwOD-KI7V/view


The event will focus on the most recent regional climate information for the North and Central America region based on the latest IPCC WGI AR6 relevant for impact and risk assessment. The climatic impact-drivers (CIDs) framework will be introduced and future projection of the most relevant CIDs, with their past trend observations and attribution will be highlighted for each of the 8 AR6 subregions of North and Central America. The events will be enriched by examples of CID projections at several global warming levels (1.5oC, 2oC and 4oC) illustrated by mean of the Interactive Atlas facility. The plenary discussion will be followed by a Q&A session in separated breakout rooms where specific topic in different
languages will be discussed with the participants
Regional climate information: Climate change in North and Central America

Regional climate information: Climate change in North and Central Americaemoved EOL in October 2021 as external name provider due to continuing import errors, too many issues caused by using EOL (ungrafted taxa, authors being included in names, etc), which curators had to clean up, and that it was creating more issues than it solved.
Catalogue of Life was the second possibility to import taxa, now the only one:

Catalogue of Life’s 2012 is the only remaining external name provider. No plans to add more.
That option hasn’t shown photos for any taxon since the connection broke from the EOL facelift in spring 2018, as far as I know.
https://forum.inaturalist.org/t/eol-content-error-on-guides/4857/2

This EOL v3 web services API is in its infancy. So it need more suggestions.See whether it helps you:
About the web services API EoL did a complete site redesign about a year ago, and as you note that since guides are abandoned it was not fixed.
Maybe it’s related to not being able to pull taxon photos from EOL after they changed their site?

See here (end of last year, pre Discourse):
https://groups.google.com/forum/#!searchin/inaturalist/EOL|sort:date/inaturalist/QVJiUMAd-qQ/FmjmrWOjAQAJ

https://groups.google.com/forum/#!topic/inaturalist/79w-upMACYs

(it also happened in April/May 2018, but was fixed. As far as I know, the November/December issue with EOL photos is ongoing)

Sanne Spinoza Klokhuis Filosofie met haar leerlingen

Rapport Paddepoelsterweg KNNV 2001 Sprikkenburg Zernike by Andre Srepsoh on Scribd

 • Our Planet Now: COP26
  Tackling climate change: How far will you go?
  https://www.bbc.co.uk/sounds/podcasts


 • https://www.waternetwerk.nl/knw-activiteiten/405-wok-2021 de week van 15-19 november dagelijks een webinar van 15:30-17:00 uur. Door de Themagroep Waterkwaliteit @Waternetwerker
  VANDAAG: de Nederlandse KRW-aanpak in Europees perspectief, MORGEN: verwijdering van microverontreinigen - M. Bentvelzen Unie van Waterschappen (Dutch Water Authorities), R. Koopman RIVM National Institute for Public Health and the Environment https://www.waternetwerk.nl/knw-activiteiten/405-wok-2021

  ma 15 nov | Halen we de KRW doelen?
  di 16 nov | RWZI lozingen in relatie tot KRW-opgaven
  wo 17 nov | Tools voor regio-specifieke landbouwmaatregelen
  do 18 nov | Ecologische ontwikkeling van het IJsselmeergebied
  vr 19 nov | Verantwoord waterplezier en -vertier?


 • Publicado el sábado, 30 de octubre de 2021 a las 12:15 PM por ahospers ahospers

  Comentarios

  No hay comentarios aún.

  Añade un comentario

  Entra o Regístrate para añadir comentarios